Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z VČS

7. 4. 2019

Zápis z výroční členské  schůze  ZO ČSV  z.s. ŠTĚNOVICE

 konané dne 16.3.2019  v hostinci v  Čižicích

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Předání čestných uznání

4.  Zpráva o činnosti  ZO 

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva kontrolní a revizní komise

7. Léčení v roce 2019

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

 

 

1.Výroční členskou schůzi zahájil a řídil  předseda ZO ČSV  Oldřich Havlíček. K návrhu programu nebyly připomínky.  Přítomní uctili povstáním a chvílí ticha památku zemřelého dlouholetého předsedy ZO Stanislava Lecjakse

2. Volba návrhové komise: Václav Bednář  – předseda,  Bohumil Mazín, Pavel Lecjaks

3. Předseda předal čestná uznání  za práci  ve včelařství  příteli Jaroslavu Ulčovi a nepřítomným  přátelům  Arnoštu Křenkovi a  Miroslavu Pavezovi 

4. Zprávu o činnosti  ZO ČSV za rok 2018 přednesl předseda ZO Oldřich Havlíček. Po cca  80 % úhynech  včelstev na podzim 2017  si v loňském roce členové opatřovali nová včelstva. Je potřeba dbát opatrnosti a mít k přesunům veterinární osvědčení.   ZO má ke dnešku  44 členů, kteří včelaří s 203 včelstvy. Dále máme 6 členů bez včel, 6 včelařú přestalo včelařit a vystoupili z ČSV.  Na závěr popřál všem úspěšný včelařský rok.

5.  Arnošt Křenek (omluven) zaslal zprávu o  hospodaření ZO v roce 2018. K 1.1.2018  byla pokladní hotovost 1885 Kč, na účtu bylo 35 916 Kč, na konci roku  bylo v pokladně 5245 Kč, na účtu 15263 Kč. Největší výdajovou položku tvořil nákup léčiv.

6. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesla její předsedkyně Alena Vochová. Seznámila přítomné s odstraněním   včelína ve Štěnovicích. Navrhla odepsat včelín včetně vybavení z majetku ZO.  Přítomní se shodli, že případné soudní vymáhání vzniklé škody má velmi malou naději na úspěch, pověřili předsedu dalším jednáním  ve spolupráci s majitelem pozemku – obcí Štěnovice a jejím starostou.

 7. Miroslav Grundfest  informoval o postupu léčení v letošním roce. Budou se dělat celkem 4 léčení: na jaře VarroMed – do 20. 4., postup dle návodu. Po skončení snůšky kyselina mravenčí nebo gabon, pak fumigace a na konci roku aerosol. 

8. Diskuse

Objednané matečníky z ČÚV Dol budou k vyzvednutí ve druhé polovině května u přítele A. Křenka

Předseda O. Havlíček navrhl v případě zájmu společnou objednávku sklenic na med

Včelařky a včelaři z Robčic  podali podnět k prošetření včelaření Josefa Lindauera: v úlech bez včel zůstávají rámky s dílem,  na včelnici je celkově nepořádek,  bylo vzneseno i podezření, že krmí včely pozdě a málo.  Jednatel  bude po J. Lindauerovi poýžadovat prokázání původu a stavu včelstev.

9. Usnesení přednesl Václav Bednář, výroční členská schůze  ZO ČSV z.s.  Štěnovice návrh usnesení schválila.  Přítel Oldřich Havlíček  VČS ukončil a popřál všem v roce 2019  pevné zdraví a  úspěšný včelařský rok.

Následovalo podání občerstvení (párky s chlebem).

Zapsal jednatel  Václav Liška